การสัมมนา “1 วิทยาลัย 1 ครูอนามัย สร้าง HERO อาชีวะ”

การสัมมนา “1 วิทยาลัย 1 ครูอนามัย สร้าง HERO อาชีวะ”

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานในพิธีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “1 วิทยาลัย 1 ครูอนามัย สร้าง HERO อาชีวะ” เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

โดยมีว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) และคณะผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผู้อำนวยการวิทยาลัย ครู และนักเรียนนักศึกษา ในสังกัด สอศ. พร้อมด้วยผู้บริหารจากกรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เข้าร่วม

โดย น.ส.ตรีนุช ได้กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญอยากให้เด็กไทยทุกคนมีสภาพร่างกาย สภาพจิตใจ ที่เข้มแข็ง ซึ่งทางศธ.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันให้มี 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย โดยตั้งเป้าว่าโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องมีครูอนามัยประจำโรงเรียนให้ได้ 2,000 แห่งทั่วประเทศ

ในส่วนของวิทยาลัยในสังกัด สอศ. นอกจากจะให้มีครูอนามัยประจำวิทยาลัยทุกแห่งแล้ว ศธ.ตั้งเป้าสร้าง HERO อาชีวะ ให้ครูและนักศึกษา สามารถดูแลสุขภาพของตนเองอย่างเหมาะสม สามารถทำ CPR เป็น และมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม ​

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง

ด้านว่าที่ร้อยตรีธนุกล่าวว่า การจัดโครงการ “1 วิทยาลัย 1 ครูอนามัย สร้าง HERO อาชีวะ” มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะนักเรียน นักศึกษาให้สามารถปฐมพยาบาล ให้สามารถช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นได้ (CPR) และพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู ให้สามารถดูแล ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ผู้เรียน ทั้งทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพสังคมได้

โดยแนวทาง ศธ. ให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยของผู้เรียนอาชีวศึกษา กำหนดเป็นนโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย ให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้อง คุ้มครอง ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการเสริมสร้างทักษะให้ผู้เรียน มีความสามารถ ในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีภัยอันตรายหลายรูปแบบ ภายใต้หลัก 3 ป “ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม” เพื่อเป้าหมายของการจัดการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ

“สอศ. จึงเร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาอันนำไปสู่ “สถานศึกษาแห่งความสุข” ภายใต้นโยบายเสริมสร้างอาชีวศึกษาปลอดภัย สร้างความร่วมมือกับสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อสร้าง 1 วิทยาลัย 1 ครูอนามัย สร้าง HERO อาชีวะ โดยมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการคู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับกรมสุขภาพจิต เพื่อให้สถานศึกษามีการคัดกรองและดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เหมาะสมและบูรณาการกับระบบสาธารณสุข พร้อมทั้งกำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ของครูอนามัย (ครูสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา) และผู้ช่วยครูอนามัย (นักเรียน นักศึกษา) ในกรอบแนวคิด 4 คานงัด (MIDA) ได้แก่ M = MISSION : กำหนดที่มาและภารกิจงานของครูอนามัยและจิตอาสาอนามัยในสถานศึกษา I = Implement : มีรูปแบบการขับเคลื่อนและประสานงานระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานสาธารณสุข D = Development : มีแผนการผลิตและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของครูอนามัยและจิตอาสาอนามัย และ A = Activities : มีแผนงานโครงการกิจกรรมของงานอนามัย” ว่าที่ร้อยตรีธนุกล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ skpce.com

แทงบอล

Releated